Naslovnica
Kontakti
O nama
Foto galerija
Aquarama sistemi
Servis i odr?avanje
Oprema

Aquarama - Samoposlu?ni centri za pranje
Tehnologija i iskustvo Aquarame nakon instaliranja preko 1200 postrojenja po cijelom svijetu, omogu?uje pravilno iskori?tavanje i oskudne povr?ine terena. Konstrukcija u sekcijama omogu?ava naknadno dodavanje po ?elji klijenata.

Na?a patentirana tehnologija pranja automobila sastoji se od 6 programa:
1. Felge i Mu?ice
2. Aktivna pjena
3. ?etka i ?ampon
4. Ispiranje visokim pritiskom
5. Vosak
6. Osmozna voda

CAR WASH COMPACT
?vrsta i kompaktna peta generacija CAR WASH-a na kojoj su ugra?ena sva saznanja i dostignu?a Aquarame.

  • Temelji CAR WASH-a izra?eni su od nehr?aju?eg ?elika AISI 304 zna?ajne debljine
  • Struktura nosa?a izra?ena je od pocin?anog ?elika, termi?ki obojano cin?anim temeljem te presvu?eno poluretanskim prahom (plastificirano)
  • Vanjska oplata "prekombeniranim" pre?anim nehr?aju?im ?elikom AISI 304,pri?vr??en "scotch brite" postupkom za nosa?.
  • Brtvljenje radi za?tite od vlage i vode,sa gumenim profilima kao kod auta.
  • U Box-ormarima mogu?e je ugraditi prate?u opremu kao: omek?iva?e vode, kontrolne elektri?ne plo?e i sl.
  • Kontrolna plo?a sa mikroprocesorima i velikim grafi?kim ekranom koji omogu?ava izbor programa na pet razli?itih jezika.
  • Inverterom koji daje mogu?nost promjene komande za pumpu visokog pritiska radi optimalizacije potro?nje vode u raznim fazama pranja.
  • Ugra?en je elasti?ni spoj izme?u motora i pumpe vode, radi ubla?avanja trzaja
  • Svaki Car Wash Aquarama opremljen je napravom protiv smrzavanja koja se preko termostata automatski uklju?uje ?im se vanjska temperatura pribli?i nuli.

SELF-SERVICE AUTOPRAONICE SA TEHNI?KOM SALOM
U velikim samoposlu?nim praonicama sa vi?e od 4 boxa Aquarama preporu?uje tehni?ku salu (kabinu) u vidu jednog ukomponiranog boxa, izra?en i striktnim normama ispitan u na?oj firmi kako bi udovoljavao najstro?im standardima.

Rolex Oyster replica watches uk Perpetual Rolex Deepsea model 126660, steel case, diameter 44 mm, steel one-way rotating outer ring, 60 minute scale outer ring with black Cerachrom ceramic word ring, molded numbers and scales with PVD coating technology plated with platinum swiss replica watches, D-blue lacquered dial, central hour, minute and second hand, fast-paced flashing calendar, stop-second performance, 18 ct white gold, easy-to-read Chromalight night light dot markers and hands, drain valve replica watches online, Ringlock system case And nitrogen alloy steel compression ring, round arched blue crystal mirror with a thickness of 5.5 mm, steel and 5-grade titanium basereplica watches.

Utom slu?aju grijanje vode (plinom ili naftom) odvija se u toj kabini u kojoj je smje?tena elektri?na plo?a, kompresor zraka, omek?iva? vode i filtracija iste te osmoza.

Program pranja odabire se na svakoj liniji posebno. Odabir programa vr?i se pomo?u odre?enog displeja po izboru na pet razli?itih jezika.