Naslovnica
Kontakti
O nama
Foto galerija
Aquarama sistemi
Servis i odr?avanje
Oprema

Aquarama autopraonice
Firma sa preko 25 godina iskustva na inovacijama i konstrukcijama....

PORTALNE - AUTOMATSKE PRAONE

SAMOPOSLU?NE - SELF-SERVICE PRAONE

Aquarama danas predstavlja realnost na tr?i?tu te je jedno od vode?ih imena u Evropi na polju Self-service autopraonica. Zahvaljuju?i marljivom radu kvalificiranih, mladih, dinami?nih i nadasve sposobnih kadrova mogu?a je proizvodnja visoke kvalitete. Pri proizvodnji su kori?teni visokokvalitetni materijali. Time se garantira kvaliteta i dugi vijek trajanja. Zadovoljavanje sve ve?ih zahtijeva na?ih kupaca na? je primarni cilj. Aquarama je tako proizvela sistem, kojim garantira visoki stupanj kvalitete te sigurnosti prema o?trim standardima VISION 2000 uskla?eno s zahtjevnim europskim normativima, zbog toga na?i proizvodi nose oznaku CE.

Like all Rolex replica watches uk, the new Rolex Deepsea watch is certified by the top observatory's precision timepieces to ensure top performance when worn.A replica watches designed for deep sea diving, the Rolex Deepsea is water resistant to 3,900 meters. The watch's enamel case has been redesigned to ensure that the size and thickness of the replica watches online are not affected by the extraordinary resistance to stress. To this end, brand innovation invented the Ringlock system. Rolex replica watches sale patented Ringlock system case structure, the Rolex Deepsea watch can withstand huge deep water pressure.

In?enjeri Aquarame su visoko obrazovani stru?njaci specijalizirani za projektiranje SELF-SERVICE pogona. Na?i tehni?ari i arhitekti sposobni su razviti razne solucije prema ?eljama kupaca i raspoli?ivog prostora nude?i najkvalitetnija rje?enja.

Aquarama pru?a kompletnu uslugu u Va?em naumu ostvarenja samoposlu?ne autopraonice: po?ev?i od pomo?i pri izboru prikladnog terena analiziraju?i administrativne mogu?nosti izabranoga terena, pa sve do realizacije projekta.

Dugogodi?nje iskustvo pokazalo je, koliko je va?no pametno projektirati i realizirati takvo jedno djelotvorno postrojenje, koje mo?e pru?iti krajnjem korisniku blistavu ?isto?u i njegu skupog ljubimca u ugodnom i sigurnom ambijentu.